Κατά την αποστολή των πωλήσεων μέσω ΦΗΜ αποστέλλονται και περιλαμβάνονται οι ΑΠΛ καθώς και τα ΤΔΑ.

Η εξαγωγή του ημερήσιου Ζ, αθροίζει τον τζίρο των ΑΠΛ αλλά και των ΤΔΑ.

Επομένως οι συνολικές πωλήσεις βάσει των οποίων δηλώνεται ο τζίρος και η περιοδική δήλωση ΦΠΑ, συμφωνούν με τον τζίρο που εξάγεται από το ημερήσιο Ζ.

Εάν εμείς εκτός από την διαβίβαση των στοιχείων μέσω ΦΗΜ διαβιβάσουμε και στοιχεία μέσω του προγράμματος ERP , ρωτάμε εάν διαβιβάζονται εις διπλούν οι πωλήσεις χονδρικής δηλαδή τα ΤΔΑ καθότι μεταβιβάζονται και μεσω ΦΗΜ αλλα και μέσω του προγράμματος ERP, οπότε διαβιβάζουμε επιπλέον τζίρο από τον πραγματικό.

Εμείς στην διαβίβαση μέσω ΦΗΜ βλέπουμε ότι διαβιβάζονται και τα ΤΔΑ χωρίς αυτά να ενημερώνουν τον λήπτη αλλά συμπεριλαμβάνονται στον τζίρο.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την διπλή αποστολή των ΤΔΑ.