Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

ΜY DATA και λιανικές συναλλαγέςΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΚΑΤΑ ΒΑΣΗΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΛΙΓΕΣ

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΗΜ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ , ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΑΠΟ 1/1/2021

ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MY DATA ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΙΑ ΜΙΑ

ΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ .

ΑΥΤΗ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΧΡΗΣΗΣ ΦΗΜ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ REST API ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΣΕΙ .

ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MY DATA MΕΧΡΙ 31/3/2020 ,ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΟΔΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ .

1. Στην απόφαση Α.1138/2020 (άρθρο 4 παρ. 2), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρεται eιδικά για τα στοιχεία λιανικής, ότι τα δεδομένα (που αναφέρονται στο άρθρο 3) διαβιβάζονται:

 

α) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ.  (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), ως εξής:

αα) είτε αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής πώλησης, μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε..

αβ) είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα, στην Πλατφόρμα myDATA, με τους τρόπους που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ (μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής) και γ΄ (μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε) της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, για τις συναλλαγές που από την κείμενη νομοθεσία δεν έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε.

 

β) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα χωρίς την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. ,

τα δεδομένα διαβιβάζονται αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης στην Πλατφόρμα myDATA. Κατ΄ εξαίρεση, τα στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται, χωρίς χρήση Φ.Η.Μ., μέχρι την 31/12/2020 δύνανται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα, εφόσον διαβιβάζονται με τους τρόπους που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

 

γ) αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής, μέσω Παρόχου  Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην Πλατφόρμα myDATA.»

 

2. Όσον αφορά τον χρόνο διαβίβασης, στην ίδια απόφαση Α.1138/2020 (άρθρο 7), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρεται:

ζ) Από την 01/04/2021 τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων της παρούσας που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData και με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης (πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για τους οποίους ισχύουν άλλες ρυθμίσεις).

η) Έως την 31/10/2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2021 έως και την 31/03/2021, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την περίπτωση α΄ ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και την 31/03/2021, αυτά δύνανται να διαβιβάζονται από το λήπτη από 01/11/2021 έως και 30/11/2021. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 31/12/2021. Τα δεδομένα της περίπτωσης αυτής που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα.

θ) Έως την 30/11/2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2021 έως και την 31/03/2021, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την περίπτωση α΄ ανωτέρω. Τα δεδομένα της περίπτωσης αυτής που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα.».

 

3. Με βάση τα παραπάνω, ανακεφαλαιώνουμε:

για στοιχεία λιανικής που έχουν εκδοθεί από ΦΗΜ από την 01/01/2021 έως και την 31/03/2021 που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, τα δεδομένα διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα στις προθεσμίες που αναφέρονται στο σημείο 2 της απάντησης (έως την 31/10/2021 και λοιπές λεπτομέρειες).

για στοιχεία λιανικής που εκδίδονται από ΦΗΜ, από 1/4/2021 και μετά αναμένεται να εκδοθεί νέα απόφαση για τηνεπικοινωνία - διασύνδεση των ΦΗΜ με την ΑΑΔΕ για τη διαβίβαση των συναλλαγών ανά παραστατικό.

- για στοιχεία χονδρικής που εκδίδονται μέσω ERP, η διαβίβαση γίνεται μέσω του συστήμaτος Rest API. Για τα εκδιδόμενα 1/1/2021 έως 31/3/2021 η διαβίβαση γίνεται όπως αναφέρεται στο σημείο 2 της απάντησης (έως την 31/10/2021 και λοιπές λεπτομέρειες). Για τα εκδιδόμενα από 1/4/2021 και μετά, διαβιβάζονται διακριτά ανά παραστατικό.

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης