Φροντιστήριο ξένων γλωσσών για το 2019 είχε ακαθάριστα έσοδα από λιανική 145.000 ευρώ και από χοντρική 1200 ευρώ με έκδοση 3 τιμολογίων.

1. Μπορεί αυτή η επιχείρηση να εκδίδει ΑΠΥ λιανικής απο ΦΤΜ και αν ναι με ποια διαδικασία.

2. Άν εκδίδει χειρόγραφα τα παραστατικά λιανικής και χοντρικής μπορεί να κάνει διαβίβαση έως τις 20 του επόμενου μήνα.