Στις οδηγίες που έλαβε επιχειρηματίας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναφέρεται: “Το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή του/της ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας είναι 580,80€ (29,04 x 25=726€, 726 x 80%=580,80€ όπου 29,04€ είναι το κατώτατο ημερομίσθιο). Ο φοιτητής θα πάρει από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (πρώην ΤΕΙ Ηπείρου) μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ το ποσό των 280,00€ μηνιαίως, όπου 269,89€ θα αποδίδονται στον φοιτητή και 10,11€ θα αποδίδονται στο ΙΚΑ για την ασφάλισή του μέσω ΑΠΔ. Ο φορέας υποχρεούται να καταβάλει στον φοιτητή το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 580,80-269,89=310,91€ μέσω τραπεζικού λογαριασμού, το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται με τα απαραίτητα παραστατικά”.

Το ποσό των 310,91€ που καταβάλει ο φορέας, δηλ. η επιχείρηση, θεωρείται δαπάνη; Εάν ναι με ποιο παραστατικό θα αποδειχθεί αυτή σε μελλοντικό έλεγχο, εφόσον δεν υποβάλει την ΑΠΔ ο φορέας αλλά το Πανεπιστήμιο; Τι πρέπει να κάνει ο επιχειρηματίας για να είναι εξασφαλισμένος;