Παρακαλώ ενημερώστε με οι παρακάτω περιπτώσεις πωλήσεων- αγορών με απαλλαγή φπα σε ποιο άρθρο του νόμου φπα αντιστοιχούν για τις ανάγκες του my data .

- Πώληση με απαλλακτικό τις Π2869 για επενδυτικά αγαθά

- Ειδικό απαλλακτικό λόγω εξαγωγών

- Ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών

- Ενδοκοινοτική λήψη αγαθών

- Ενδοκοινοτική παράδοση υπηρεσιών

- Ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών

- Εξαγωγή εμπορευμάτων σε Τρίτη χώρα

- Παροχή υπηρεσίας σε Τρίτη χώρα

- Έσοδα από ενοίκια

- Έσοδα από χρεωστικούς τόκους

- Έσοδα από επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ κλπ..

- Έσοδα αποζημιώσεων