Το ερώτημα αφορά ΝΠΙΔ (Οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και συγκεκριμένα Ασφαλιστικός φορέας υποχρεωτικής ασφάλισης.

Τα έσοδα της δραστηριότητας (ασφαλιστικές εισφορές) του Οργανισμού ανήκουν στην περ. γ του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και απαλλάσσονται από την φορολογία. Το ίδιο ισχύει και για τους τόκους υπερημερίας που λογίζονται σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής ή μη έγκαιρης υποβολής των ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 21 του Ν.4075/2012 και της υποπαραγράφου ΙΑ.2. του άρθρου 1 του Ν.4152/2013.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Οργανισμός διεκδικεί τις ανωτέρω ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές απαιτήσεις μέσω της δικαστικής οδού. Στις περιπτώσεις αυτές υπολογίζονται τόκοι υπερημερίας (ως αναφέρονται ανωτέρω) μέχρι την ημε/νια της αγωγής ενώ από την αγωγή έως και την η/μια της δικαστικής απόφασης καταλογίζονται δικαστική τόκοι.

Το ερώτημα είναι εάν οι εν λόγω δικαστικοί τόκοι μπορούν να θεωρηθούν συνέχεια των απαλλασσόμενων εσόδων και συνεπώς να απαλλάσσονται και αυτοί αντίστοιχα ή έχει εφαρμογή η ΠΟΛ. 1042/2015 και άρα φορολογούνται.