Εταιρεία με έδρα το Η.Β. στέλνει σε εταιρεία υποκείμενη σε ΦΠΑ την Ελλάδα, μηχάνημα διαγνωστικό, προκειμένου να το υπομισθώνει σε διάφορους πελάτες της.Για την χρήση του μηχανήματος ,

η Ελληνική εταιρεία θα καταβάλει μηνιαίο μίσθωμα. Επίσης αν προκύψει ζήτηση από πελάτη, το ανωτέρω μηχάνημα μπορεί να πωληθεί.Παρακαλώ ενημερώστε με για τις ενέργειες που πρέπει γίνουν από ελληνική εταιρεία (φπα,τελωνείο κλπ).