Σε παραστατικό Δικηγόρου που εκδίδει βάσει αξίας αναφοράς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, θα πρέπει να απεικονιστούν στο παραστατικό οι κρατήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου (Υπερ ΔΣΑ, παρ. φόρος 15%, ΕΦΚΑ 20%, κράτηση 0,40 ευρώ, ΤΑΧΔΙΚ), ή θα πρέπει να απεικονιστούν σε άλλο παραστατικό με αντισυμβαλλόμενο το Δικηγορικό Σύλλογο ως έξοδα;
Ανεβαίνουν στο MyData τα έξοδα που καταβάλλει ο Δικηγόρος με το Γραμμάτιο Προείσπραξης?
Στο τιμολόγιο ή απόδειξη που θα κόψει ο Δικηγόρος στον πελάτη του, μήπως θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι κρατήσεις ως πληροφοριακές και μόνο και με το γραμμάτιο προείσπραξης να καταγράφουμε τα έξοδα και να ενημερώνουμε με αυτόν τον τρόπο τα mydata;
Παρακαλώ υποδείξτε μου αναλυτικά την διαδικασία.

Αναμένω την άμεση απάντηση σας.