Ατομική επιχείρηση (πλαστικός χειρουργός ενταγμένος στο φπα) εντάχθηκε σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ (Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και εισέπραξε στις 4/12/2020 ποσό 25.000€ το οποίο αφορά:
14.000€ για λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, κοινόχρηστα, κλπ)
1.500€ για αμοιβές τρίτων (Λογιστής, Σύμβουλος προγράμματος ΕΣΠΑ), και
9.500€ για αγορά εξοπλισμού (πάγια).

Ερωτώνται τα εξής:

1. Το ποσό της επιδότησης καταχωρείται ως έσοδο ή ως μειωτικό των δαπανών για τις οποίες εισπράχθηκε?
2. Στην περίπτωση που καταχωρείται ως μειωτικό των δαπανών, πως καταχωρούνται τα επιμέρους ποσά της επιδότησης?
3. Το ποσό των 9500€ αφορά αγορά πάγιου εξοπλισμού και συγκεκριμένα αφορά ένα τιμολόγιο για ένα μηχάνημα αξίας 10.000€ + φπα, το οποίο αγοράστηκε τον Ιούνιο 2018 και ήδη έχουν γίνει αποσβέσεις για τα έτη 2018 & 2019. Πως διενεργούνται οι αποσβέσεις για τα επόμενα έτη? Αλλάζει τίποτα στις αποσβέσεις που έχουν γίνει για τα έτη αυτά?