Η εταιρία παρουσιάζει στον ισολογισμό της 31/12/2020 τα παρακάτω δεδομένα

Μετοχικό κεφάλαιο 2.499.858,00

Τακτικό αποθεματικό 302.476,00

Έκτακτα αποθεματικά 99.779,00 ( Το αποθεματικό αυτό σχηματίστηκε από τα κέρδη προηγούμενης χρήσης με απόφαση της Γ.Σ. και δεν έχει υποβληθεί σε φορολογία εισοδήματος ώστε να μπορεί να διανεμηθεί)

Κέρδη προηγουμένων χρήσεων 673.998,00 (Έχουν υποβληθεί σε φορολογία εισοδήματος)

Ζημίες χρήσης -531.855,00

Στις ζημίες χρήσεως συμπεριλαμβάνονται και ζημίες που προέκυψαν στο τέλος της χρήσης κατά την αποτίμηση καταθέσεων σε ξένο νόμισμα (χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές) ποσού 18.683,00 και οι οποίες δεν προέρχονται από πραγματικές συναλλαγές

Ποιό είναι κατά την γνώμη σας το ανώτατο ποσό που μπορεί να διανείμει η εταιρία από τα κέρδη των προηγουμένων χρήσεων με απόφαση της η Γ.Σ. που θα συγκληθεί για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης;

Πρέπει υποχρεωτικά πριν την τυχόν διανομή να γίνει συμψηφισμός του τακτικού αποθεματικού με τις ζημίες της χρήσης