Σε απλογραφικά βιβλία πως θα γίνει η καταχώρηση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από εταιρία που έχει την έδρα της στην Ιρλανδία (microsoft) και πως θα γίνει η απεικόνιση της κίνησης στην δήλωση ΦΠΑ;