1 ) Διαχειριστής Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. - τρίτος, μη εταίρος με μοναδικό μέλος αλλοδαπή εταιρεία που ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ άρθρο 39 υπόχρεος ως διαχειριστής.

2 ) Διαχειριστής Ε.Π.Ε.. - τρίτος, μη εταίρος ο οποίος είναι μέλος σε Ο.Ε. και ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)

3 ) Διαχειριστής Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. που ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ άρθρο 39 υπόχρεος ως διαχειριστής και μοναδικό μέλος.

 

Παρακαλώ αναλύστε για τις παραπάνω περιπτώσεις το ενδεχόμενο αμοιβής για τις υπηρεσίες διαχείρισης και σε περίπτωση που έχει διαφορετική αντιμετώπιση το ενδεχόμενο καταβολής μισθού για υπηρεσίες όπως υπάλληλος γραφείου. Συγκεκριμένα τα ερωτήματα για τα παραπάνω είναι:

 

α) υποχρέωση πρόσληψης μέσω Εργάνη

β) υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ

γ) κωδικούς πακέτου κάλυψης ειδικότητα και ομάδα ταμείου

δ) προς διευκόλυνση και σωστή απεικόνιση στο πρόγραμμα extra μισθοδοσία στην καρτέλα 3. Εργασιακά

-τύπος εργαζομένου, - Κωδικοποίηση εισοδήματος, - τύπος ειδικής κατηγορίας

Και στη καρτέλα 5. Μισθοδοτικά – χαρτόσημο; Περίοδοι υπολογισμού;

 

ε) οι ημέρες ασφάλισης είναι σταθερά 25; Υπολογίζουμε Δώρα;

στ) αν δεν υπάρχει πρόβλεψη στο καταστατικό γίνεται με πρακτικό που θα δημοσιεύσουμε στο ΓΕΜΗ;

ζ) στις περιπτώσεις πρόσληψης με καταβολή μισθού είναι εφικτή η Αναστολή Εργασίας;

η) Εάν ο Διαχειριστής Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. - τρίτος, μη εταίρος δεν μπορεί να υπαχθεί στο άρθρο 38 για την αμοιβή του, μεταβάλλεται το ύψος των εισφορών του άρθρου 39;