Καλημέρα σας,Σας παρακαλούμε όπως μας δώσετε διευκρινίσεις επι των κατωτέρω ερωτημάτων μας
ΓΔΟΥ 282/17.11.2020 (ΦΕΚΒ508/17.11.2020)
Αρθ.2 Παρ.3 Ενιαία επιχείρηση / Αρθ.5 Ελεγχος σώρευσης
Δεδομένα
Ανώνυμη Εταιρία (Α ),Μικρή,με δραστηριότητα Τουρισμός-Μεταφορές και Ανώνυμη Εταιρία (Β),Μικρή,με δραστηριότητα την εκμετάλλευση,αγορά- πώληση ακινήτων ,είναι και οι δύο μονομετοχικές με μοναδικό μέτοχο την ίδια εταιρία Χ , δεν εχουν καμία συναλλαγή μεταξύ τους (είναι εταιρείες του ίδιου ομίλου χωρίς ενδοομιλικές συναλλαγές) και εχουν το ίδιο Δ.Σ. από το Φεβρουάριο 2020,το οποίο θα αλλάξει εως 28.2.2020.Η Α.Ε (Α) έχει λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή συνολικά 302.000,00 (2η 118.000,00,3η 76.000,00 και 4η 108.000,00).Η Α.Ε (Β) έχει λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή συνολικά 700.000,00 (2η 350.000,00 και 3η 350.000,00)
Ερωτήματα
Η Α.Ε (Α) είναι Ενιαία Επιχείρηση με την Α.Ε (Β) και αντίστροφα?Έπρεπε να γίνει επιλογή ενιαία επιχείρηση κατά την υποβολή των αιτήσεων και να αναγραφούν οι εισπραχθείσες επιδοτήσεις αντίστοιχα για τη καθε Α.Ε ?
Πρεπει να υποβληθούν διορθωτικές αιτήσεις για να μη θεωρηθούν οι ήδη υποβληθείσες ως ψευδείς ? Ποια διαδικασία ακολουθούμε ?
Εχουμε υπερβεί το όριο 800.000,00 σύμφωνα με τον έλεγχο σώρευσης ,ισχύει αθροιστικά και για τις δύο Α.Ε ? Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν εκ μέρους μας,λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω δεδομένων?
Αρθ.5 Ελεγχος σώρευσης1. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, το
συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του
τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των οχτακοσίων χιλιάδων
(800.000) ευρώ.