Εταιρία ΙΚΕ έχει στην κατοχή της ακίνητο εν συνεχεία εκδίδει άδεια το 2020 με την οποία πραγματοποιεί προσθήκες ορόφων αλλά και τροποποιεί τα υφιστάμενα κτίσματα (φέρων οργανισμός και αλλαγή χρήσης υφιστάμενων κτισμάτων). Αναθέτει σε εργολάβο την κατασκευή εξ ολοκλήρου με συμφωνητικό-α . Κατα τη διάρκεια της κατασκευής δεν έχει προβεί σε συμβολαιογραφική πράξη σύστασης.
1. Στο βιβλίο κοστολογίου οικοδομής καταχωρεί μόνο τα τιμολόγια του / των εργολάβων (εφ όσον η εταιρεία δεν πραγματοποιεί άλλες δαπάνες για την ανέγερση της οικοδομής) ?
2. Πώς θα γίνει ο επιμερισμός ΦΠΑ εφ όσον δεν υπάρχει σύσταση με αναγραφή χιλιοστών ?
3. Πως κατά την πώληση κάποιου διαμερίσματος θα αποφανθεί τι ΦΠΑ θα της εκπέσει?
4. Πως θα απεικονιστεί αυτό? με έκτακτη δήλωση ΦΠΑ η στην κανονική περιοδική της δήλωση κατα τη στιγμή της πώλησης.
5. Εάν δεν εκπέσει καθόλου ΦΠΑ κατά τη διάρκεια της κατασκευής μπορεί να αφαιρεθεί όλη η δαπάνη ώς έξοδο απο τα ακαθάριστα έσοδα της?