Κυπριακή εταιρεία αγοράζει ημιτελή ακίνητα και αφού τα αποπερατώσει τα πωλεί σε διαφόρους αγοραστές.

Με ποιές προυποθέσεις η Κυπριακή εταιρεία που έχει Ελληνικό ΑΦΜ εξαιρείται του Ειδικού Φόρου Ακινήτων;
(Ν.3091/02 όπως ισχύει σήμερα).