Εταιρεία εχει στο χαρτοφυλάκιο της μετοχές μη εισηγμένης υπο εκκαθάριση με τιμή αγορας αξιας 3.000 ευρω .

Ερωτημα

Η εταιρεία υπο εκκαθάριση προχωρεί στην λυση και επιστρέφει το κεφάλαιο στους μέτοχους .

Το κεφάλαιο που επιστρέφεται στην ανωτέρω εταιρεία είναι 30.000 ευρώ και προκύπτει μια υπεραξία 27.000 ευρώ .

Η υπεραξία των 27.000 ευρώ φορολογείται ή είναι αφορολόγητη . .