Ερώτημα:

Ανώνυμη Εταιρεία η οποία βρίσκεται σε εκκαθάριση έχει χρηματική απαίτηση, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, από φυσικό πρόσωπο. Όλα τα άλλα στοιχεία του ενεργητικού έχουν ρευστοποιηθεί και έχουν εξοφληθεί ισόποσα στοιχεία του παθητικού. Η απαίτηση αυτή μπορεί να μεταβιβασθεί στους μετόχους, αναλογικά κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ως προϊόν της εκκαθάρισης, έτσι ώστε να συνεχισθεί η δικαστική επιδίωξη της είσπραξης; Σημειώνεται ότι η καθαρή θέση της εταιρείας είναι αρνητική.

Εάν η απάντηση είναι θετική, με ποιο παραστατικό θα γίνει νόμιμα η μεταβίβαση και εάν η πράξη αυτή επιβαρύνεται με φόρο εισοδήματος ή χαρτόσημο. Σημειώνεται ότι η απαίτηση αυτή περιέχει το επιδικασθέν κεφάλαιο και τους τόκους.