Στα πλαίσια του mydata εχουμε μια εταιρεία που έχει αντί φορολογικού μηχανισμού πάροχο (epsilon) πρέπει να περάσει όλα τα παραστατικά απο την σήμανση ή μόνο τις λιανικές;
Επιπλέον στην εφαρμογή του mydata το πεδίο Δήλωση αποκλειστικής έκδοσης στοιχείων μέσω Παρόχου και στο πεδίο Δήλωση αποδοχής λήψης στοιχείων μέσω Παρόχου είναι υποχρεωτικό;