Κύριοι,

Σύμφωνα με τον Ν.4738/2020 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Εταίρος - διαχειριστής σε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με αμοιβές διαχείρισης, θα λάβει μέρισμα εντός του 2020 από εταιρεία στην Μάλτα που συμμετέχει. Το ποσό των μερισμάτων αυτών (εξωτερικού) συναθροιζόμενο με μερίσματα εσωτερικού θα τύχουν της ανωτέρω απαλλαγής από εισφορά αλληλεγγύης στην προσωπική δήλωσή του για το φορολογικό έτος 2020?

Οι αμοιβές διαχείρισης θα υπαχθούν σε εισφορά αλληλεγγύης για το 2020?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.