Ο Ν.4172/13 παράγραφος 2 εδάφιο δ θεωρούσε ότι εργασιακή σχέση (για τους σκοπούς του ΚΦΕ) υπάρχει μεταξύ των άλλων και όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ως διευθυντής η μέλος Δ.Σ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.Πολλοί λοιπόν από εμάς για σκοπούς φορολογικούς αλλά και λόγους ταμείου εγκρίναμε τέτοιες αμοιβές (αφού δεν είχαμε ασφαλιστικές εισφορές , αλλά μόνο φόρο και εισφορά αλληλεγγύης) .
Ερώτημα :
Ποια είναι η αντιμετώπιση αυτών των αμοιβών (άρθρο 12 του Ν.4172/13) από πλευράς ΕΦΚΑ σε :
1) Μέλη Δ.Σ σε Α.Ε με >3%
2) Εταίροι απλοί αλλά και εταίροι-διαχειριστές σε ΕΠΕ
3) Εταίροι διαχειριστές σε ΙΚΕ (Πολλαπλή & Μονοπρόσωπη).

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.