Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Τιμολόγηση και απόδοση ΦΠΑ σε μη υποκείμενο σε φόρο

Σωματείο για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας έχει την έδρα του στην Ελλάδα και δεν είναι σε καθεστώς ΦΠΑ.

Εξετάζεται αν στις 3 παρακάτω περιπτώσεις θα κοπεί τιμολόγιο με ΦΠΑ από τον παρέχων την υπηρεσία στο Σωματείο και αν το ΦΠΑ θα αποδοθεί από το Σωματείο στο Ελληνικό κράτος.

1. Ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα την Αλβανία θα κάνει έρευνα στην Αλβανία για λογαριασμό του Σωματείου και θα εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο Σωματείο.Το τιμολόγιο θα κοπεί με ΦΠΑ??, θα αποδοθεί ΦΠΑ από το Σωματείο?

2.Κυπριακή εταιρεία θα γυρίσει ντοκιμαντέρ στην χώρα της με λήψεις ακτών από την Ελλάδα και τις ακτές της Β.Αφρικής. Θα εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο Σωματείο.Το τιμολόγιο θα κοπεί με ΦΠΑ??, θα αποδοθεί ΦΠΑ από το Σωματείο?

3.Συνταξιούχος Ισπανός Καθηγητής Βιολογίας θα κάνει έρευνα στη χώρα του. Θα κοπεί τίτλος κτήσης (απόδειξη δαπανών) από το Σωματείο. Θα ισχύσει παρακράτηση 23,6%??, Υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης εισφορών για λογαριασμό του ΕΦΚΑ?
1. Τόπος Φορολογίας γενικός κανόνας

Με το γενικό κανόνα των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 14 του ΦΠΑ, ο τόπος φορολογίας διακρίνεται ανάλογα με την ιδιότητα του λήπτη υπηρεσιών:

 

α) Λήπτης υποκείμενος στο φόρο. 

Σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ΦΠΑ, όταν ο λήπτης των υπηρεσιών είναι υποκείμενος στο φόρο πρόσωπο, τόπος φορολογίας είναι ο τόπος εγκατάστασης του λήπτη των υπηρεσιών, ανεξάρτητα αν είναι πρόσωπο εγκαταστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος ή Τρίτη Χώρα. 

β) Λήπτης μη υποκείμενος στο φόρο.

Σύμφωνα με την  περ. β΄ της παρ. 2, όταν ο λήπτης των υπηρεσιών είναι μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο (πχ ιδιώτης), ο τόπος φορολογίας είναι ο τόπος εγκατάστασης του προσώπου που παρέχει τις υπηρεσίες (δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα).

 

2. Παρεκκλίσεις.

Για ορισμένες πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 3 έως 15 του ίδιου άρθρου και νόμου, προβλέπεται παρέκκλιση του γενικού κανόνα και ο τόπος φορολογίας προσδιορίζεται διαφορετικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.

 

3. Για τον προσδιορισμό του τόπου φορολογίας των υπηρεσιών που λαμβάνει ελληνική επιχείρηση από επιχείρηση εγκατεστημένη σε Τρίτη χώρα, για υπηρεσίες που εμπίπτουν στο γενικό κανόνα της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ΦΠΑ , το Υ.Ο με το έγγραφο 10604804750/371/3-8-2009, που αναφέρεται σε υπηρεσίες προώθησης ελληνικών προϊόντων, γνωστοποίησε ότι φορολογούνται στον τόπο του λήπτη των υπηρεσιών (Ελλάδα). Ο φόρος αποδίδεται με τη μέθοδο της χρεωπίστωσης,  εφόσον ο λήπτης των υπηρεσιών έχει δικαίωμα έκπτωσης .

Επίσης, οι υπηρεσίες συμβουλών, μελετών,   που παρέχουν πρόσωπα εγκατεστημένα σε Τρίτη Χώρα ή άλλο Κράτος – Μέλος σε έλληνα λήπτη υποκείμενο στο φόρο φορολογούνταν στο εσωτερικό της χώρας και με το προϊσχύον καθεστώς του άρθρου 14 πριν την τροποποίησή του με το Ν 3763/2009 (περ. γ΄ της παρ. 3 όπως αυτή ίσχυε έως 31/12/2009, σχετ. ΠΟΛ 1005/1993). Από 1/1/2010, ο τόπος φορολογίας   στο εσωτερικό της χώρας ορίζεται βάσει των διατάξεων της  περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου, όταν ο λήπτης είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο και της παρ. 14 όταν ο λήπτης είναι μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο.

 

4. Σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ΦΠΑ,  υποκείμενος στον φόρο ο οποίος ασκεί επίσης δραστηριότητες ή πραγματοποιεί συναλλαγές που δεν θεωρούνται φορολογητέες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών σύμφωνα µε το άρθρο 2 θεωρείται ως υποκείμενος στον φόρο όσον αφορά όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν.

Μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει αριθμό μητρώου ΦΠΑ θεωρείται ως υποκείμενος στον φόρο (περ. β΄ παρ. 1).

Το νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που περιγράφετε (σωματείο προστασίας θαλάσσιας χελώνας), θεωρείται για τις ανάγκες του ΦΠΑ ως πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο.

 

5.  Η λήψη υπηρεσιών από άλλο Κράτος Μέλος ή Τρίτη Χώρα, αποτελεί φορολογητέα πράξη στο εσωτερικό της χώρας. Για τους υποκείμενους στο φόρο που ενεργούν πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης, ο φόρος αποδίδεται με τη δήλωση ΦΠΑ της οικείας περιόδου και ενεργείται χρεωπίστωση.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για τις  υπηρεσίες που λαμβάνει έλληνας υποκείμενος στο φόρο, τόπος φορολογίας είναι η Ελλάδα. Όταν για τις πράξεις που διενεργεί έχει δικαίωμα έκπτωσης, ο φόρος αποδίδεται με χρεωπίστωση με την οικεία δήλωση ΦΠΑ.    

 

6. Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 38 του ΦΠΑ, «8. Ο υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν του παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, τα νομικά πρόσωπα που δεν υπόκεινται στο φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή λαμβάνουν αγαθά ή υπηρεσίες για τις οποίες είναι υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ μόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν τις ως άνω φορολογητέες πράξεις».

 

7. Σε σχέση με τις περιπτώσεις που αναφέρεστε, διακρίνουμε τα εξής:

α. Η λήψη υπηρεσιών από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο σε Τρίτη Χώρα (Αλβανία), φορολογείται στο εσωτερικό της χώρας. Ο φόρος αποδίδεται με τη δήλωση ΦΠΑ της οικείας περιόδου. Υποβάλλεται δήλωση ΦΠΑ μόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούνται οι παραπάνω πράξεις.

β. Η κυπριακή εταιρία θα τιμολογήσει χωρίς ελληνικό ΦΠΑ, εφόσον το ελληνικό σωματείο έχει εγγραφεί στο vies.  Ο φόρος αποδίδεται από το σωματείο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω στην περίπτωση α. Η πράξη αναγράφεται στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα λήψης ενδοκοινοτικών υπηρεσιών.

γ. Για τις υπηρεσίες που λαμβάνει το ελληνικό σωματείο, από αλλοδαπό συνταξιούχο, δεν αποδίδεται ΦΠΑ.

 

Για το ασφαλιστικό σκέλος της ερώτησης, θα επανέλθουμε άμεσα. 

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης