Θεωρείται ενιαία επιχ/ση για τους σκοπούς της επισταραπτέας προκ/λής 4 , οταν ο ένας μέτοχος είναι δ/νων σύμβουλος και στις δύο επιχ/σεις με ποσοστό 70% στην μία και 20% στην άλλη?
Αίτηση έκανε η επιχ/ση στην οποία συμμετέχει με 20%.
Σε περίπτωση που θεωρείται ενίαια και δεν δηλώθηκε στην αίτηση υποβολής ποιες είναι οι συνέπειες για το ποσό της επισταρπτέας προκ/λής που εισέπραξε?(για το 50% που δεν επιστρέφεται).
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ