Σχετικά με το ειδικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων υπάρχει υποχρέωση συλλογής αποδεικτικών εγγράφων για τα μέλη – εταίρους - μετόχους κτλ ποσοστού κάτω του 25%; Εάν ναι, επαρκούν έγγραφα τα οποία απλά αποδεικνύουν την συμμετοχή τους και το ποσοστό;