Ιδιοκτήτης (ένας μόνο μέτοχος κατά 100%) μιας Ελληνικής Ανώνυμης Εταιρείας ξενοδοχείων, είναι μια Ελβετική ανώνυμη εταιρεία, η οποία δεν είναι εισηγμένη σε κάποιο χρηματιστήριο. Η Ελβετική Α.Ε. έχει περισσοτέρους από 100.000 (!!!!) φυσικά πρόσωπα ως μετόχους, επειδή βάση του καταστατικού της, δεν μπορεί το κάθε φυσικό πρόσωπο – μέτοχός της να έχει πάνω από 10 μετοχές (δηλ. δεν υπάρχουν φυσικά πρόσωπα με πλειοψηφικό πακέτο μέτοχων ή έστω, κάποιοι μεγαλομέτοχοι με μεγάλο αριθμό μετοχών στην εν λόγω Ελβετική Α.Ε.).

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ποια φυσικά πρόσωπα θα δηλώσει η Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία ως πραγματικούς ιδιοκτήτες (φυσικά πρόσωπα) της στο Μητρώο πραγματικών δικαιούχων ?

1)Τα πάνω από 100.000 φυσικά πρόσωπα / μικρομέτοχους της Ελβετικής Α.Ε. ? Αυτό στην πράξη δεν είναι δυνατόν, επειδή πρόκειται για χιλιάδες φυσικά πρόσωπα (κάτοικοι εξωτερικού….). Δεν είναι δυνατόν να αναγραφούν όλοι αυτοί στο Μητρώο πραγματικών δικαιούχων…. !!!!

2)Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου ή κάποια διευθυντικά στελέχη (ή και τα δυο) της Ελβετικής Α.Ε. ? Εάν ναι, τότε θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μόνο μέλη του διοικητικού Συμβουλίου ή μόνο κάποια διευθυντικά στελέχη?

3)Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου ή κάποια διευθυντικά στελέχη (ή και τα δυο) της Ελληνικής Α.Ε. ? Εάν ναι, τότε θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μόνο τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου ή μόνο κάποια διευθυντικά στελέχη ?

4)Κάποια άλλη λύση ?

Παρακαλώ, απαντήστε άμεσα επειδή το θέμα είναι επείγον….