Με ημερομηνία εγγράφου 19-10-2020

Επιτηδευματίας έλαβε την εξής πρόσκληση βάσει του άρθρου 14, ν.4174/2013 – Κ.Φ.Δ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α. των άρθρων 2, 4, 14, 15, 16, 23, 24 και 25 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) – ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 170/26.7.2013),

β. την με αριθμό Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 / 31 Ιουλίου 2017 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2743/4.8.2017) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. όπως ισχύει,

γ. του άρθρου 28 του Ν. 2859/200 (σημείωση δική μου -> έτσι το γράφει το έτος) Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας και της ΠΟΛ.1127/25-9-2009,

σας παρακαλούμε όπως εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. – Ν. 4174/2013, προσκομίσετε:

το ισοζύγιο και την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. μηνός Φεβρουαρίου έτους 2011 καθώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας δεν έχετε υποβάλλει τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Παραδόσεων και Παρεχόμενων Υπηρεσιών για τον 2 Ο μήνα του έτους 2011 ως είχατε υποχρέωση.

Σε περίπτωση μη προσκομίσεως η Φορολογική Διοίκηση θα προβεί στην επιβολή προστίμου όπως προβλέπεται από το άρθρο 54 ν. 4174/2013 με βάση τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή της.

1. Έχει το δικαίωμα η Φορολογική Διοίκηση να ζητά: α) ισοζύγιο για το 2011 & β) την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. μηνός Φεβρουαρίου 2011; Δεν έχει παραγραφεί το έτος 2011; και μάλιστα να «απειλεί» με την επιβολή προστίμου για την μη προσκόμιση;

2. Γιατί ζητά μάλιστα να προσκομίσω την εν λόγω περιοδική δήλωση εφ’ όσον υπάρχει: α) η αρχική δήλωση (υποβλήθηκε ηλεκτρονικά) και β) η τροποποιητική στο αρχείο της Δ.Ο.Υ.; (υποβλήθηκε χειρόγραφα στην Δ.Ο.Υ. - υπάρχει στο αρχείο του επιτηδευματία). Και να ξανατονίσω, να απειλεί με πρόστιμο εάν δεν προσκομισθούν!!!

3. Έχει, ο επιτηδευματίας, την υποχρέωση να προσκομίσει αυτά που ζητά η Φορολογική Διοίκηση;

Υ.Γ. Σας παρακαλώ για την όσο το δυνατόν ταχύτερη απάντησή σας, λόγω του επείγοντος του θέματος.

Ευχαριστώ.