Αγρότης εγκρίθηκε σε Σχέδιο Βελτίωσης και ακολούθως αγόρασε πάγιο εξοπλισμό, με 30% ίδια συμμετοχή και 70% πληρωμή από το πρόγραμμα. Ερωτάται:
-Ποια η λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση του εν λόγω προγράμματος και των αποσβέσεων των παγίων σε απλογραφικά βιβλία?