Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Φορολογικός χειρισμός αγοράς πάγιου εξοπλισμού


Α.Ε. αγοράζει πάγιο εξοπλισμό , την αξία του οποίου καταχωρεί στα λογιστικά βιβλία της.
Η Α.Ε. πουλάει το εν λόγω πάγιο ή λόγω ανακαίνισης, το καταστρέφει με σκοπό να το αντικαταστήσει με καινούργιο. Έστω ότι κατά την πώληση ή καταστροφή του, το εν λόγω πάγιο δεν έχει αποσβεσθεί πλήρως. Η αναπόσβεσθη αξία του εν λόγω παγίου που καταχωρείται κανονικά στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, εκπίπτει από τα έσοδα της εταιρίας για τον προσδιορισμό του ετήσιου κέρδους ή κατά την υποβολή της σχετικής δήλωσης φόρου εισοδήματος πρέπει να βγει ως λογιστική διαφορά ? Ενημερώστε με για το τι ισχύει τόσο στην περίπτωση Πώλησης, όσο και στην περίπτωση καταστροφής παγίου για ανακαίνιση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Στην περ.  η΄ της πρ. 1 του άρθρου 31 του Ν 2238/94, προβλέπονταν η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της ζημίας  που πραγματοποιήθηκε από φθορά, απώλεια ή υποτίμηση κεφαλαίου. Ειδικά όμως  η αναπόσβεστη αξία κατεδαφισθέντων κτιρίων της επιχείρησης δεν εξέπιπτε από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής.

Στο νέο ΚΦΕ και ειδικότερα 23 του Ν 4172/2013, που αναφέρεται στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες,  δεν υφίστανται ανάλογες διατάξεις. Η έκπτωση της ζημίας  από την καταστροφή του παγίου (π.χ. καταδάφιση, καταστροφή προς αντικατάσταση) τελεί υπό την πλήρωση των βασικών προϋποθέσεων του άρθρου 22.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΦΕ, οι δαπάνες εκπίπτουν εφόσον:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 22 τίθεται ο γενικός κανόνας για την έκπτωση των επιχειρηματικών δαπανών με την έννοια ότι κατ΄ αρχήν εκπίπτουν όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης και επιπροσθέτως πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια. Όπως αναφέρεται στην ΠΟΛ 1113/2015, το εν λόγω άρθρο πρέπει να εξετάζεται συστηματικά με το άρθρο 23 που αφορά τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες και την παράγραφο 4 του άρθρου 48 σχετικά με τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες που αφορούν τα ενδοομιλικά μερίσματα που απαλλάσσονται από το φόρο. Κατά συνέπεια, ο κανόνας που εισάγεται είναι ότι όποια δαπάνη πληροί τα κριτήρια του άρθρου 22 και συγχρόνως δεν εμπίπτει στον περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτόμενων δαπανών του άρθρου 23 εκπίπτει.
Ειδικότερα, ως προς το πρώτο κριτήριο (οι δαπάνες να πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης), μια δαπάνη κρίνεται ότι συντελείται προς το συμφέρον της επιχείρησης, όταν πραγματοποιείται για την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού, την ανάπτυξη των εργασιών, τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά, εφόσον αυτή ενεργείται στα πλαίσια της οικονομικής αποστολής της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος ή άλλως αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματός της (ΣτΕ 2033/2012) ή στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δεν επιτρέπεται, δε, στη φορολογική αρχή να ελέγχει τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών (ΣτΕ 2963/2013, 1729/2013, 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στο νόμο (π.χ. ενδοομιλικές συναλλαγές).

 

Επομένως, η αναπόσβεστη αξία των παγίων που καταστρέφονται και αποδεικνύονται με τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία και πραγματικά περιστατικά (π.χ. πρωτοκολλο καταστροφής), προκειμένου να αντικατασταθούν με νεότερα για να καταστεί αποτελεσματικότερη η λειτουργία της επιχείρησης, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα. Ανάλογη θα πρέπει να είναι και η αντιμετώπιση της αναπόσβεστης αξίας κατεδαφισθέντος ακινήτου, καθώς από τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΚΦΕ, δεν προβλέπεται ρητή εξαίρεση,  όπως ίσχυε με το προϊσχύον καθεστώς του Ν 2238/94.

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης