Α.Ε. αγοράζει πάγιο εξοπλισμό , την αξία του οποίου καταχωρεί στα λογιστικά βιβλία της.
Η Α.Ε. πουλάει το εν λόγω πάγιο ή λόγω ανακαίνισης, το καταστρέφει με σκοπό να το αντικαταστήσει με καινούργιο. Έστω ότι κατά την πώληση ή καταστροφή του, το εν λόγω πάγιο δεν έχει αποσβεσθεί πλήρως. Η αναπόσβεσθη αξία του εν λόγω παγίου που καταχωρείται κανονικά στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, εκπίπτει από τα έσοδα της εταιρίας για τον προσδιορισμό του ετήσιου κέρδους ή κατά την υποβολή της σχετικής δήλωσης φόρου εισοδήματος πρέπει να βγει ως λογιστική διαφορά ? Ενημερώστε με για το τι ισχύει τόσο στην περίπτωση Πώλησης, όσο και στην περίπτωση καταστροφής παγίου για ανακαίνιση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.