Υποκατάστημα αλλοδαπής εγκατεστημένο βάσει του ΑΝ 89/67, που τηρεί βάσει Νόμου απλογραφικά Βιβλία και απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, είναι υπόχρεο να έχει πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού?

Ευχαριστώ πολύ