Σχετικά με τα ηλεκτρονικά βιβλία : Είμαστε επιχείρηση, είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλουμε το αρχείο e.txt. από 01.04.2020 ή δεν υπάρχει ακόμη κάποια ημερομηνία?

Επίσης είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργούμε το αρχείο e.txt. ακόμη και αν δεν υποβάλλεται ?

Υπάρχει πρόστιμο και για τη μη δημιουργία του αρχείου ?