Στην παρ.10 του άρθρου 12 του Ν.4308/14 αναφέρει:

10. Οι οντότητες δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, αντί της χρήσης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών της παραγράφου 8.

Επίσης στο άρθρο 14 για την ηλεκτρονική τιμολόγηση αναφέρει:

1. Το τιμολόγιο μπορεί να εκδίδεται σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή.
2. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του στοιχείου λιανικής πώλησης, είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα νόμο και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή.

και στο άρθρο 15:

3. Η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητας του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου μπορεί να διασφαλίζεται με τους πιο κάτω ενδεικτικά αναφερόμενους τρόπους:
...
γ) Εκκαθάριση συναλλαγών πωλήσεων μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με το Ν. 3862/2010.

Αν οντότητα πωλεί μέσω του site της εμπορεύματα σε πελάτες λιανικής και χρησιμοποιεί ως μέσο πληρωμής: α) Σύνδεση με αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα (π.χ. Alpha, EFG), β) Σύνδεση με αναγνωρισμένους φορείς ηλεκτρονικών πληρωμών από την ΤτΕ (π.χ. Viva Payments) και γ) Σύνδεση με μη αναγνωρισμένους φορείς ηλεκτρονικών πληρωμών από την ΤτΕ (π.χ. PayPal)

έχει το δικαίωμα να εκδίδει παραστατικά λιανικών συναλλαγών χωρίς τη χρήση ΦΗΜ και στις τρεις ανωτέρω περιπτώσεις;