ΙΚΕ συμμετέχει σε κεφάλαιο Βουλγάρικης εταιρείας με ποσοστό 80%.Το ΔΣ της ΙΚΕ αποφάσισε την πώληση του 80% της συμμετοχής του σε άλλη ημεδαπή ΙΚΕ έναντι Α ποσού.
Η ΙΚΕ ιδρύθυκε τα τελευταία 4 έτη και μέχρι σήμερα για όλα τα έτη έχει σωρευμένες ζημίες.
Ερωτάται :
1)Eαν οφείλετε φόρος υπεραξίας πως υπολογίζετε και εντός ποιας προθεσμίας πρέπει να αποδοθεί.