Σύμφωνα με την παρ.5.γ του άρθρου 111 του ν.4446/2016.επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ. Επιχείρηση διαχείρισης ακινήτων υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής εμπρόθεσμα μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το Ακίνητο. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιμο;

Ευχαριστώ.