Μονοπρόσωπη ΕΠΕ η οποία κατέχει ακίνητο πρόκειται να λυθεί.

ερωτήματα:

1) Πριν την οριστική λύση της ΕΠΕ θα πρέπει να γίνει διανομή της περιουσίας της (συμπεριλαμβανομένου του ακινήτου) στους εταίρους (και συγκεκριμένα στον μοναδικό εταίρο)?

2) α.Η πράξη μεταβίβασης του ακινήτου στον εταίρο κατά τη λύση της εταιρείας εξομοιώνεται με πώληση ?

β. Στην περίπτωση αυτή, τι θεωρείται ως αξία πώλησης? Η αντικειμενική αξία ή θα πρέπει να οριστεί ένα πραγματικό τίμημα?

3) Υπάρχει φορολόγηση για την εταιρεία αν για παράδειγμα η μεταβίβαση γίνει στην αντικειμενική αξία και η αναπόσβεστη αξία του ακινήτου είναι μικρότερη της αντικειμενικής?

4) Ο φόρος μεταβίβασης θα εφαρμοστεί στο 1/4?

5) η πράξη αυτή αποτελεί τεκμήριο για τον εταίρο?

Ευχαριστώ