Ομόρρυθμη Εταιρεία σε σύσταση, στην οποία θα συμμετέχει σαν ομόρρυθμο μέλος Κυπριακή εταιρεία, είναι υπόχρεη σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων;