ΙΚΕ έχει 2 εταίρους . Η σύζυγος έχει το 90% και ο σύζυγος το 10% . Διαχειρίστρια είναι η σύζυγος. Ασφαλίζετε στο ΕΦΚΑ με το κατώτερο ποσό., το οιποίο πληρώνει η ΙΚΕ μέσω του λογαριασμού όψεως της.Δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ?
1) Εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ από τα ακαθάριστα έσοδα της ΙΚΕ ? Μπορεί να αφαιρεθεί και η αμοιβή υπολογισμου της κατώτατης βάσης που αναφέρει το μηνιαίο ειδοποιηττήριο του ΕΦΚΑ? Πως θα την δηλώσει η διαχειρίστρια στο Ε1 της. Ποιές είναιΙ οι λογιστικές εγγαρφές των προηγούμενων γεγονότων ?
2) Εάν ελάμβανε και αμοιβή διαχείρισης 1.000 € μηνιαίως θα πλήρωνε 2 φορές ΕΦΚΑ ( διαχείστρια και αμοιβή?) Θα πρέπει η ΙΚΕ να υποβάλλει ΑΠΔ μηνιαία και με τι κωδικόύς απεικόνισης και ποσοστά ασφάλισης ? θα γίνετε μηναίαα υποβολή ΦΜΥ , και τραπεζική πληρωμή της αμοιβής ? Ποιές οι λογιστικές εγγραφές ?