Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) η οποία έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα την δήλωση Φ.Ε. για το 2020, διαπιστώνει ότι εκ παραδρομής δεν είχε ενημερώσει τον επιβλέποντα λογιστή της για αμοιβές διαχείρισης τις οποίες είχε δώσει στον διαχειριστή της μετά από απόφαση Ε.Γ.Σ. εντός του 2020. Οι αμοιβές αυτές δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι και σήμερα. Θα εξοφληθούν όμως τραπεζικά. Τα ερωτήματα είναι τα εξής:

1) Μπορεί η συγκεκριμένη δαπάνη να καταχωρηθεί τώρα στα βιβλία της επιχείρησης, αλλά στην χρήση του 2020 την οποία και αφορά, και να αναγνωριστεί φορολογικά μέσω εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης Φ.Ε., εφόσον υποβληθούν εκπρόθεσμα και οι προβλεπόμενες δηλώσεις Φ.Μ.Υ. και βεβαιώσεων αποδοχών και τροποποιηθεί και ανάλογα το Ε1 του φυσικού προσώπου - λήπτη της αμοιβής;

2) Η αρχική δήλωση της εταιρίας είχες χρεωστικό υπόλοιπο το οποίο μειωθεί μέσω της καταχώρησης του εξόδου της αμοιβής και θα προκύψει ποσό προς επιστροφή. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά μετά από σχετικό έλεγχο της αρμόδιας για την εκκαθάριση της δήλωσης Δ.Ο.Υ. ή το αν ελεγχθεί ή όχι η δήλωση είναι θέμα συστημικό; Το ποσό φόρου προς επιστροφή θα είναι περίπου 6.000,00€.

3) Υπάρχει η ΔΕΔ 4809/2018 Απόρριψη έκπτωσης τόκων δανείου οι οποίοι καταχωρήθηκαν στο έτος που αφορούν εκπρόθεσμα . Η συγκεκριμένη απορρίπτει ανάλογο έξοδο τόκων δανείου. Από τον Κ.Φ.Ε. όμως δεν προκύπτει ξεκάθαρα η συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Αποτελεί αυτή η Δ.Ε.Δ. τεκμήριο για απόρριψη όλων των δαπανών που θα τύχουν όμοιας διαχείρισης;

Ευχαριστώ πολύ!