Εταιρεία ΕΕ με βιβλία Γ κατηγορίας και μέλη Ανώνυμες εταιρείες έχει στο λογαριασμό ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 800.000€. Θέλουμε να μετατρέψουμε την εταιρεία ΕΕ σε Ανώνυμη εταιρεία. Το ποσό των 800.000 μετά τη μετατροπή μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί κάποιο μέρος σε καταβεβλημένο και κάποιο ποσό σε υπέρ τω άρτιο ή λόγω ότι προέρχεται από μετατροπή το συγκεκριμένο ποσό μπορεί να γίνει μόνο καταβεβλημένο και να υπολογιστεί εις ολοκληρον ο ΦΣΚ 1%?

Υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί πριν την μετατροπή να κεφαλαιοποιηθεί?