Ανώνυμη εταιρία πρόκειται να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για λόγους χρηματοοικονομικής εξυγίανσής της (τα ίδια κεφάλαια έφτασαν σε επίπεδα χαμηλότερα του 1/10 του ΜΚ).
Η καταβολή της ως άνω αύξησης ΜΚ έχει γίνει με παλαιότερες καταβολές (στον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό και κάποιες σε μετρητά) από τους μετόχους ως ταμειακή διευκόλυνση, για τις οποίες αποδόθηκε χαρτόσημο 1,2%.
Οι καταβολές αυτές εμφανίζονται στα βιβλία της εταιρίας ως υποχρεώσεις του νομικού προσώπου προς τους μετόχους.
1. Απαιτείται πληρωμή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου ? Και αν ναι, πρέπει να πληρωθεί πριν την δημοσίευση ή μετά ?
2. Απαιτείται πληρωμή εισφοράς υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού ?
3. Απαιτείται βεβαίωση από ορκωτό ελεγκτή ? (πρόκειται για πολύ μικρή οντότητα)

Παρακαλούμε για την άμεση απάντησή σας, καθώς το θέμα μας επείγει.

Ευχαριστούμε.