Ατομική επιχείρηση πληρώνει εντός του 2018 ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ ποσό 600 €. Επίσης, μετά την εκκαθάριση του ΕΦΚΑ, προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο 2.700 €, το οποίο η επιχείρηση ζητά να συμψηφίσει. Άρα μέσα στο 2018 ταμειακά έχουν πληρωθεί 3300 €. Ωστόσο, το ποσό αυτό εξοφλεί το σύνολο των οφειλόμενων του 2018, αλλά και μέρος του 2019. Η βεβαίωση του ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση αναφέρει ποσό 2400. Το ποσό που έχει καταβληθεί ταμειακά θα εκπέσει εντός του 2018?

Ωστόσο, η εγκύκλιος 1219/2018 στην παράγραφο 4 αναφέρει ρητά ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αφορά εισφορές τρέχοντος ή παλαιότερων ετών , περιλαμβανομένων και αυτών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση .

Επίσης στην παράγραφο 6. της ανωτέρω εγκυκλίου, αναφέρει ότι η ταμειακή καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο από το έτος που αφορούν, συνεπεία της εκκαθάρισης, επηρεάζει τα φορολογικά αποτελέσματα του έτους μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η καταβολή . Στην περίπτωσή μας, για ένα μέρος ασφαλιστικών εισφορών του 2019 έχουμε ταμειακή καταβολή εντός του 2018, άρα σε ΠΡΟΓΕΝΈΣΤΕΡΟ έτος από αυτό που αφορούν