Καλημέρα σας, παρακαλούμε όπως μας διευκρινιστούν τα παρακάτω:

Αγοράσθηκε φορολογικός εκτυπωτής (ΑΔΗΜΕ) με ημερομηνία ΧΧ/ΧΧ/2019.Η διαδικασία ρύθμισης και έκδοσης του πρώτου Ζ γίνεται απομακρυσμένα μέσω διαδικτύου.

Στο έντυπο Δ13 ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του φορολογικού εκτυπωτή ( ΑΔΗΜΕ) δηλώθηκε η ίδια ημερομηνία με αυτήν της αγοράς βάσει του τιμολογίου και όχι η πραγματική που είναι μερικές ημέρες αργότερα αλλά πάντα εντός της προθεσμίας των 10 ημερολογιακών ημερών από την αγορά.

Συνεπώς τo πρώτο Ζ εκδόθηκε μεταγενέστερα αλλά εντός αυτής της προθεσμίας των 10 ημερολογιακών ημερών από την αγορά.

1. Θεωρείται φορολογική παράβαση και στην πραγματικότητα ο ΑΔΗΜΕ δεν έχει δηλωθεί οπότε

πρέπει να γίνει εκ νέου η δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ;

2. Αν θεωρηθεί παράβαση τι πρόστιμο μπορεί να επιβληθεί όταν αποδειχθεί με όλα τα νόμιμα

παραστατικά ( πρώτο Ζ, τιμολόγιο Αγοράς, έντυπο Δ13) ότι δεν υπήρξε προσπάθεια δόλου ή

φοροαποφυγής αλλά εσφαλμένη εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας τη στιγμή που η απόκλιση

μεταξύ νωρίτερης και πραγματικής ημερομηνίας είναι μικρότερη των 10 ημερών;

Eυχαριστούμε