Έκπτωση δαπάνης ‘’Εργοσήμου ‘’ ΙΚΑ & Λογιστικές Εγγραφές σε διπλογραφικά βιβλία.



Καλησπέρα,

Παρακαλώ για την συνδρομή σας στο παρακάτω :

Σύντομο Ιστορικό :

Ανώνυμη Εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία επιθυμεί την ανάθεση διανομής διαφημιστικών φυλλαδίων σε ιδιώτες. Η αμοιβή αυτών θα γίνει με την έκδοση Εργοσήμου ΙΚΑ.

Έστω Ονομαστική αξία Εργοσήμου 100,00€, ασφαλιστικές εισφορές 20,00€, καθ. πληρωτέο 80,00€.

Παρακαλώ υποδείξτε τις λογιστικές εγγραφές που θα καταγραφούν στην Α.Ε με διπλογραφικά βιβλία.

Επιπλέον ως δαπάνη ποιο ποσό εκπίπτει ;;

(Θεωρώ η Ονομαστική αξία του εργοσήμου)

Τέλος παρακαλώ όπως τονιστούν λοιπές ενέργειες και σημεία που πρέπει να προσεχθούν στην όλη διαδικασία πληρωμής με εργόσημο. Π.χ ο Εργοδότης χορηγεί βεβαίωση, άλλο…..

Με εκτίμηση