Πρόκειται να ιδρυθεί Ιατρική εταιρία (Ομμόρυθμη ή ΙΚΕ ή ΕΠΕ ή ΑΝΏΝΥΜΗ εταιρία ανάλογα με το τί συμφέρει φορολογικά) μεταξύ ΙΑΤΡΩΝ.
Το ερώτημα είναι υπάγονται στον ΕΦΚΑ; Εάν συμμετέχουν γιατροί σε ιατρική εταιρία ΙΚΕ ή σε ΕΠΕ ή σε Α.Ε ως απλοί μέτοιχοι έχουν ΕΦΚΑ; Κ αν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις και πότε;
Υπάρχει διαφορετική νομοθεσία για τα διάφορα είδη των εταιριών;