Καλημέρα,

Έμμισθο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε Ανώνυμη Εταιρία χωρίς να είναι μέτοχος αυτής

της εταιρίας πως και που ασφαλίζεται; ( το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι εταίρος άλλης άσχετης

προσωπικής εταιρίας και πληρώνει εισφορές ΕΦΚΑ).

Σας παρακαλώ είναι επείγον

Ευχαριστώ.