Α) Σε Α.Ε., Ζημιά προηγούμενων χρήσεων 100.000. Στην κλειόμενη χρήση κέρδος 50.000. Θα δημιουργηθεί τακτικό αποθεματικό 5% (2.500) και το υπόλοιπο 47.500 θα συμψηφισθεί με τι ζημίες δηλαδή ζημίες εις νέο 100.000-47.500 = 52.500 ? Η το σωστό ζημίες εις νέο 100.000-50.000 = 50.000

Β) Σε Α.Ε., Ζημιά προηγούμενων χρήσεων 100.000. Στην κλειόμενη χρήση κέρδος 140.000. Θα δημιουργηθεί τακτικό αποθεματικό (40.000 * 5% = 2.000) και το υπόλοιπο 100.000 θα συμψηφισθεί με τι ζημίες?