Βάσει της Ε.2056/20-04-19, της ΠΟΛ. 1195/24.10.2018, της ΠΟΛ 1208/2018 και της ΠΟΛ. 1218/2018,

θα πρέπει πλέον να αναγράφεται στις αλπ καυσίμων (απόδειξή εισόδου) που χρησιμοποιούνται ως απλοποιημένο τιμολόγιο (έξοδο για τον επιδευματία) ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και το ΑΦΜ της εταιρείας, μέσω του συστήματος εισροών - εκροών των πρατηρών μηχανογραφημένα και όχι χειρόγραφα στο πίσω μέρος της απόδειξης με σφραγίδα του πρατηρίου όπως γινόταν μέχρι πρότινος*** ( Εάν ναι από πότε έχει ισχύει η απόφαση, πόσο χρονικό διαστημα έχουμε περιθώριο υλοποίησης.)


Σημείωση : για αποδείξεις καυσίμων κάτω των 300€ (τριακοσίων ευρώ):

1) με την ΠΟΛ.1091/2010 Η Α.Λ.Π. αναφέρεται ότι η απόδειξη εισόδου δεν αντικαθίσταται με τιμολόγιο, στο πίσω μέρος δε αυτής τίθεται η σφραγίδα του εκδότη της και αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του εφοδιαζόμενου με καύσιμα οχήματος, οι δε λήπτες - επιτηδευματίες για τα φορολογικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις κάνουν χρήση των παραπάνω Α.Λ.Π. οι οποίες επέχουν θέση τιμολογίου.

2) με την ΠΟΛ. 1203/2012 αναφέρεται ότι στην περίπτωση που εφοδιάζονται με καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) οχήματα επιτηδευματιών, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, δεν απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερου δελτίου αποστολής - τιμολογίου πώλησης, εφόσον στην ανωτέρω απόδειξη εκτυπώνεται και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία. Ειδικά, στην περίπτωση αυτή, όταν η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α., υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ απαιτείται και η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία.
Τα στοιχεία του πελάτη που αναφέρονται ανωτέρω (αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία) καταχωρούνται πριν την έναρξη της παράδοσης του καυσίμου, μέσω του διασυνδεδεμένου με την Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ηλεκτρονικού υπολογιστή.

3) με την ΠΟΛ.1078/2014 αναφέρεται ότι στα πρατήρια υγρών καυσίμων, για τις πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, το δημόσιο, τους δήμους κ.λπ., αξίας μέχρι τριακόσια (300) ευρώ, μπορεί να εκδίδουν αποδείξεις (με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου) οι οποίες καταχωρούνται, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, τόσο από τον εκδότη όσο και τον λήπτη, συγκεντρωτικά με τις λοιπές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.

Κάτι από τα παραπάνω δεν έχει εφαρμοσθεί από κανένα πρατήριο προς τις εταιρίες που είναι λήπτες αποδείξεων, λόγο αδυναμίας του συστήματος να καταχωρούν την πινακίδα ή το ΑΦΜ.