Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 36 Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.
Σύμφωνα με την Πολ. 1042/2015 Στην έννοια της διανομής κερδών περιλαμβάνεται και η διανομή ή κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων... ( το ίδιο λεκτικό - διανομή ή κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων - αναφέρεται και σε άλλες οδηγίες του Υπ.Οικ. (πχ. Πολ. 1092/2018 ή ακόμη στο έγγραφο ΔΕΑΦ Β 1065927 ΕΞ 2017).

Δεδομένου της στενής ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων γεγονός που αποκλείει την διασταλτική ή και αναλογική ερμηνεία, ερωτάται αν στην έννοια της διανομής εμπίπτει και η κεφαλαιοποίηση των κερδών της τρέχουσας / κλειόμενης χρήσης.

Εφόσον είναι θετική η απάντηση τότε ερωτάται σε ποιον κωδικό της Α. 1100/2019 θα συμπεριληφθεί, δεδομένου ότι το παράρτημα αναφέρει μόνο Διανομή ή κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων .

(Στο σημείο εδώ τονίζεται ότι το ερώτημα αφορά Α.Ε. και ότι δεν πρόκειται περί κεφαλαιοποίησης ειδικών ή μη αποθεματικών αφορολόγητων ή μη).