Εταιρεία σε απόσταση 100 μέτρων από την έδρα της διατηρεί υποκατάστημα χωρίς λογιστική αυτοτέλεια. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής:

1. Στο υφιστάμενο λογιστικό σχέδιο τηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς παρακολούθησης του υποκαταστήματος για τις ομάδες 2 και 7 (π.χ. 70-00-00 έδρα, 70-00-01 υποκατάστημα). Είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τα ΕΛΠ η τήρηση διακριτών λογαριασμών. Δύναται η εταιρεία να μη τηρεί διακριτούς λογαριασμούς; Nα σημειωθεί ότι η επιχείρηση τηρεί εμπορικό πρόγραμμα από το οποίο δύναται να έχει ανάλυση ανά εγκατάσταση πωλήσεων, αγορών και αποθεμάτων.

2. Τα παραστατικά πωλήσεων (τιμολόγια, δελτία αποστολής) είναι υποχρεωτικό να αναφέρουν την εγκατάσταση (έδρα ή υποκατάστημα) ή μπορούν να αναφέρουν μόνο την διεύθυνση αποστολής

3. Μπορεί να γίνει τιμολόγηση από την έδρα για δελτία αποστολής που έχουν κοπεί από το υποκατάστημα;

Ευχαριστώ.