Μέτοχος Ανωνύμου Εταιρείας ο οποίος συμμετέχει κατά 70% στο Μετοχικό Κεφάλαιο και μέλος του Δ.Σ.(Διευθύνων Σύμβουλος), προσλαμβάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,ως Γενικός Διευθυντής με σύμβαση αορίστου χρόνου μισθωτής εξηρτημένης εργασίας. Πως θα γίνεται η ασφάλισή του; Όπως των άλλων εργαζομένων; Με ποιό πακέτο κάλυψης θα δηλώνεται;
Ευχαριστώ.