Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΌ ΤΡΊΤΟ, μπορεί να απασχολήσει οδηγό ο οποίος έχει έναρξη επαγγέλματος, με κάποια σύμβαση μεταξύ τουσ και στην συνέχεια να εκδίδει ΤΠΥ ο οδηγός προς την επιχείρηση?

Αν ναι , 1) με τι είδους σύμβαση? Και 2) η επιχείρηση είναι καλυμμένη απέναντι στο ΙΚΑ και την ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ η υπάρχει κίνδυνος προστίμων?