Παρακαλώ, αναφέρετε μου τον τρόπο υπολογισμού των ΄Δώρων Πάσχα & Χριστουγέννων στην μερική απασχόληση καθώς και τις σχετικές διατάξεις

α)μερικώς απασχολούμενος με απασχόληση 6 ημέρες την εβδομάδα
β)μερικώς απασχολούμενος με απασχόληση 5 ημέρες την εβδομάδα
γ)μερικώς απασχολούμενος με λιγότερες ημέρες των 5 ημέρων/εβδομάδα ( πχ 3 ημέρες )

Επίσης τον τρόπο υπολογισμού στην εκ περιτροπής απασχόληση.

Έχει σημασία στην μεθοδολογία του υπολογισμού αν ο εργαζόμενος θα απασχοληθεί όλο το διάστημα ή ένα μέρος?

Υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση εάν είναι μισθωτός ή ημερομίσθιος (αν ναι, αναφέρετε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά)